ZAZ 968M Zaporozhets'79

ZAZ 968M Zaporozhets Coupe 1979ZAZZAZ 968M Zaporozhets Coupe 1979

معلومات عن السيارة والمعرض