IZH 2126 Oda'92

IZH 2126 Oda 5 Door Hatchback 1992IZHIZH 2126 Oda 5 Door Hatchback 1992

معلومات عن السيارة والمعرض